9.1.2020

Vuonna 2015 astui voimaan 300/2015 ”Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista”. Tämä velvoittaa tarkastukset kaikille ennen lain voimaan tuloa rakennetuille, yli 18 metriä jännevälin laajarunkoisille rakennuksille, joiden lujuutta ei ole suunnittelun tai rakentamisen aikana laskelmin esitetty ja todennettu. Jo vuonna 2010 Onnettomuustutkintakeskus antoi tutkinnan B1/2010Y yhteydessä suosituksen hallien omistajien viipymättä selvittää rakennuksissaan mahdollisesti olevat turvallisuuspuutteet ja todetut puutteet tulisi korjata kohdekohtaisesti.

ENMAC OY PALVELUT

Enmac Oy:n kattavaan palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki tarvittavat palvelut ristikkokehähallien lujuuslaskentaan, vahvistuksien suunnitteluun ja dokumentointiin. Tarvittaessa laajasta kumppaniverkostostamme löytyy palvelut teräsrakennevalmistukseen ja asennuksiin. Palvelukokonaisuus kattaa näin rakennuksen vahvistamisen ja turvallistamisen voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti avaimet käteen kokonaistoimituksena.

Asiantuntijoillamme on tarvittavan vaatimusluokan mukainen FISE Oy:n vahvistama pätevyys teräsrakenteiden suunnitteluun ja uudisrakentamiseen.

FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. FISE ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia, jonka tavoitteena on edistää tietoutta hyvän rakennustavan mukaisista korjaustavoista sekä jakaa tietoa virheellisistä tai riskejä sisältävistä rakenneratkaisuista.

RISTIKKOKEHÄHALLIEN ANALYSOINTI JA VAHVISTUSTEN SUUNNITTELU

Rakenteiden kuormitukset määritellään standardin SFS-EN 1991 mukaisesti. Ympäristöministeriö on antanut asetuksia, joilla standardia tulee noudattaa ja soveltaa. Kuormien yhdistelykertoimet määritellään Ympäristöministeriön asetuksen 4/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden tilavuuspainoa, omaa painoa ja rakennusten hyötykuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-1 mukaisesti.

Rakennukseen aiheutuu rasituksia sisäisistä ja ulkoisista voimista. Rakennuksen jäykistysjärjestelmä analysoidaan, jolloin selvitetään, kuinka rakennukseen kohdistuvat ulkoiset ja sisäiset voimat siirtyvät perustuksille. Ulkoiset voimat kuten lumikuorma, tuulikuorma ja hyötykuormat synnyttävät rakennukseen siirtymiä ja kiertymiä. Lumikuorma on rakenteille tai rakennusosalle aiheuttama kuorma, jonka ominaisarvo on esitetty 6/16 Ympäristöministeriön asetus lumikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-3. Tuulikuorma vastaavasti on tuulenpaineen rakenteille tai rakennusosalle aiheuttama kuorma, joka tarkemmin on esitetty EN1991-1-4.

Sisäiset voimat, esimerkiksi valmistuksen ja asennuksen epätarkkuuksista sekä lämmöstä aiheutuvat, yhdessä ulkoisten voimien kanssa aiheuttavat rakenteeseen epävakautta, joiden vaikutukset analysoidaan ja runkorakenne jäykistetään tarpeellisin osin.

Teräsrungon jäykistämisessä oleellisimpana lähtökohtana on aina kustannustehokkuus. Rakennetta vahvistetaan aina vain tarvittavin osin ja optimaalisilla jäykisterakenteilla. Tämän vuoksi jokainen rakennus analysoidaan ja vahvistus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti.

RISTIKKOKEHÄHALLIN VAHVISTUSPROJEKTIN TOTEUTUS

Enmac Oy:llä on 35 vuoden kokemus teräsrakennesuunnittelusta ja kaikki projektimme toteutetaan sertifioidun laatujärjestelmämme prosessien mukaisesti lähtökohtana tuotteiden laadukkuus ja turvallisuus sekä asiakastyytyväisyys.

Ristikkokehähallin vahvistusprojekti aloitetaan kohteeseen tutustumisella yhdessä asiakkaan kanssa. Asiantuntija tutustuu kohteen alkuperäiseen rakenteeseen ja dokumentaatioon. Vahvistusprojektin suunnittelun alussa kohteesta laaditaan lujuuslaskentamalli, joka analysoidaan rakenteeseen vaikuttavien kuormitusten perusteella voimassa olevien lakien, säädösten ja standardien mukaisesti. Laskentamallista saadaan tulokset, joiden perusteella ristikkoa vahvistetaan optimaalisesti ja tarvittavin osin mahdollisimman pienillä uusilla tukirakenteilla. Laskenta-analyysin valmistuttua tukirakenteelle suoritetaan tulosten perusteella detaljisuunnittelu, jossa huomioidaan myös uusien tukirakenteiden kustannustehokas asennustapa. Lujuuslaskenta, rakennepiirustukset ja liitosdetaljit dokumentoidaan laadukkaasti.

Lujuuslaskennan ja suunnittelun lisäksi Enmac Oy voi asiakkaan tarpeen mukaan tarjota vahvistusprojektin avaimet käteen-periaatteella, jolloin hankimme suunnittelemillemme vahvisteille kumppaniverkostostamme teräsrakennevalmistuksen konepajalta sekä asennuspalvelun kohteessa. Kokonaistoimituksen aikana projektinjohto-organisaatiomme valvoo projektin suunnittelun, teräsosien konepajavalmistuksen ja asennustyön kohteessa. Huolehdimme myös asiakkaallemme ajantasaisen raportoinnin työn vaiheesta koko projektin aikana.

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista