4.8.2020

Enmacilla on 35 vuoden kokemus suunnitteluprojektien, tuote- ja järjestelmätoimitusten johtamisesta. Laadukkaalla projektin johdolla varmistetaan projektin tavoitteiden toteutuminen niin asiakkaan kuin Enmacin näkökulmasta. Tyypillisiä projektin tavoitteita ovat kustannukset, toimitussisältö ja aikataulu.

Enmacilla on projektien johtamiseen yhtenäinen ja skaalautuva prosessi, jota noudatetaan kaikissa projekteissa pienistä konsulttitoimeksiannoista suuriin järjestelmätoimituksiin. Enmacissa jokaisella projektilla on vastuullinen projektipäällikkö, joka johtaa projektia toimeksiannon vaatimassa laajuudessa. Enmacin kaikki projektipäälliköt ovat koulutettuja, päätoimisia projektinjohdon asiantuntijoita.

Projektinjohtoprosessi alkaa jo myyntivaiheessa projektisuunnitelman laadinnalla. Tällä varmistetaan, että projektin edetessä toteutusvaiheeseen, lähdetään projektia toteuttamaan juuri sillä tavalla kuin asiakkaan kanssa on tarjousneuvotteluissa sovittu.

Enmacin projektinjohtoprosessissa on käytössä gate-malli jolla varmistetaan, että projekti etenee suunnitellusti ja tavoitteiden mukaan kaikissa projektin vaiheissa. Gate on projektin aikana tapahtuva katselmus, jossa todetaan projektin edellytykset jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota projektin tavoitteiden toteutumisen edellytyksiin. Gate-katselmoinnin ansiosta mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti ja vältetään ongelmien kasautuminen projektin loppuun. Enmacin gate-käytäntö on projektin tyypin ja koon mukaan skaalautuva. Pienemmät suunnitteluprojektit katselmoidaan projektinjohtotoiminnon säännöllisissä sisäisissä kokouksissa. Suuremmat järjestelmätoimitukset käsitellään johtoryhmä- tai hallitustasolla.

Kaikissa projekteissa on käytössä yhtenäinen projektinhallintatyökalu, jolla hallitaan mm. riskejä, työn ositusta, resursointia, alihankkijoita ja projektin kassavirtaa. Lisäksi projektijohtajalla on käytössä yksittäisten projektien tiedot kokoava projektisalkkutyökalu, jolla hallitaan mm. resurssien käyttöä ja seurataan kaikkien projektien tilannetta.

Enmacin projektinjohdossa on yhtenäinen käytäntö projektitilanteen asiakasraportointiin. Asiakas saa säännöllisesti selkeän projektiraportin, josta näkyy projektin toteutusaikataulu ja työn edistyminen suhteessa tavoitteisiin. Muutostenhallintaan on formaali käytäntö, jossa mahdollisten projektin aikana tapahtuvien muutosten vaikuttavuus mm. aikatauluun ja kustannuksiin määritellään asiakkaalle heti muutostarpeen ilmaannuttua. Näin asioita voidaan johtaa ennakoivasti ja vältytään ikäviltä yllätyksiltä projektin lopussa.

Projekteilla on yhtenäinen projektikohtainen ennakoiva mittaristo, jolla seurataan projektin tavoitteiden toteutumista. Yksittäisten projektien mittareista muodostuu viikoittain päivittyvä koko yhtiön mittaristo. Yhtiön tilannetta sekä yksittäisiä projekteja voidaan näin ollen seurata lähes reaaliajassa. Mittaristo tarjoaa myös henkilöstölle luotettavan ja ajantasaisen näkymän yhtiön tilanteeseen.