30.3.2021

Hankinta on usein raaka-aine, materiaali, väline tai laite, jonka taustalla on yrityksen mielenkiinto keskittyä oman liiketoimintansa ydinalueisiin. Hankintafunktion eli hankintatoimen tavoitteena on hankkia edellä mainitut materiaalit ja palvelut kokonaisedullisella tavalla. Kokonaisedullisuus tarkoittaa kustannus- ja hyötyvaikutusten suhdetta. Ilman tehokasta ja ammattimaista hankintatoimea kokonaisedullisuus jää usein saavuttamatta.

Enmacissa on vuodesta 2014 alkaen kehitetty määrätietoisesti hankintatoimea. Enmac kykenee toimittamaan vaativat kokonaistoimitukset ammattitaidolla siten, että niiden tekniset ja taloudelliset tavoitteet täyttyvät. Näistä tavoitteista keskeisimpiä ovat aikataulu, kustannukset ja tuotos. Tavoitteiden saavuttamisen tueksi Enmacissa on käytössä hankintaprosessi, jossa kuvataan ulkopuolisten resurssien etsintää, valintaa ja käyttöä. Siihen kuuluvat olennaisesti sopimusten hallinta ja toimituksen aikainen yhteistyö. Hankintaprosessi mahdollistaa systemaattisen lähestymistavan hankintatoimen päivittäisiin tehtäviin. Tämä lähestymistapa kuvaa, miten hankintatoimea johdetaan ammattimaisesti ja tehokkaasti Enmacissa.

Ammattimainen hankintatoimi

Ammattimaiseen hankintatoimeen kuuluu operatiivinen ja strateginen toiminta. Operatiivinen toiminta on päivittäistä ostamista. Se voidaan jakaa taktiseen ostamiseen (engl. tactical purchasing) ja tilaustoimintoon (engl. order function). Taktista ostamista ovat vaatimusten määrittely, toimittajan valinta ja sopimusneuvottelut. Tilaustoimintoon kuuluvat ostotilausten teko, ostojen edistäminen ja arviointi sekä toimitusten seuranta. Enmacissa operatiivinen ostaminen tehdään keskitetysti hankintaorganisaation alla. Keskitetty hankintaorganisaatio parantaa hankintojen hallintaa ja tehostaa hankintaprosessia.

Enmacissa on tiedostettu, että hankinta ei ole vain operatiivista toimintaa, vaan sitä tulee ohjata myös strategisella otteella. Strateginen ote tarkoittaa määrätietoista vaikuttamista toimittajamarkkinoihin. Enmacissa seurataan toimittajien suorituskykyä ja syvennetään olemassa olevia toimittajasuhteita. Näillä on posiviitinen vaikutus kokonaistoimitusten taloudelliseen, aikataululliseen ja laadulliseen onnistumisen asiakkaan näkökulmasta. Toimittajayhteistyön lisääntyessä on myös saatu lyhennettyä toimitusten läpimenoaikaa, mikä näkyy asiakkaalle koko projektin läpimenoajan lyhentymisenä.

Miten Enmac hyödyntää toimittajaverkostoja kokonaistoimituksissa

Enmacissa kokonaistoimitukset toteutetaan kustannustehokkaasti hankkimalla ydinosaamisen ulkopuoliset tuotteet ja palvelut toimittajaverkostosta. Toimittajaverkosto mahdollistaa, että Enmac voi tarjota asiakkailleen entistä laajemman tuote- ja palvelutarjonnan. Enmacilla on kokemusta koneiden toimituksista jo yli kymmenen vuoden ajalta. Asiakas saa koneen toimitettuna kokonaisuutena sisältäen suunnittelun, valmistuksen sekä asennuksen tai käyttöönoton. Mekaaniseen valmistukseen liittyy sen kilpailutus soveltuvilla konepajoilla. Enmac valitsee toimituksen kannalta sopivimman ja tehokkaimman valmistuskumppanin riippumattomasti. Enmacilla on laaja verkosto koti- ja ulkomaisten konepajojen kanssa. Laaja toimittajaverkosto mahdollistaa, että Enmac kykenee toimittaman räätälöityjä kokonaistoimituksia erilaisiin asiakastarpeisiin.

Mekaanisen valmistuksen lisäksi Enmacissa toteutetaan teollisuusautomaatiohankintoja. Teollisuusautomaation komponenttihankinnat liittyvät asennukseen ja ohjauskeskusvalmistukseen. Ohjauskeskukset ja kotelot sekä sähkö-, automaatio- ja instrumentointiasennukset sisältävät lukuisia komponentteja, joita varten Enmacissa on laaja tunnettujen ja hyväksi todettujen komponenttivalmistajien ja -toimittajien verkosto. Tämän verkoston avulla Enmac kykenee toimittamaan asiakkailleen vaativia ja laadukkaita teollisuusautomaation kokonaistoimituksia.

Toimitamme erilaiset järjestelmätoimitukset, koneet ja turvarakenteet sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkkejä kokonaistoimituksista ovat putoamissuojat, nostoapuvälineet ja robottisolut.

Kuva: Enmacin toimittama nostoapuväline käyttökohteessa.

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista