9.1.2020

Miksi CE-dokumentaatio?

Voimassa olevan konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti koneet on CE- merkittävä. CE- merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on tehtävä, jos konetta koskeva direktiivi niin vaatii. CE- merkintä voidaan tehdä koneelle, vasta kun se täyttää direktiivin asettamat vaatimukset. Näiden vaatimuksien toteutuminen esitetään direktiivin mukaisella CE- dokumentaatiolla.

Konedirektiivi 2006/42/EY on laadittu EU:n tasolla koneturvallisuus säännösten yhtenäistämiseksi. Direktiivi on asetettu voimaan Suomessa valtioneuvoston asetuksella VnA 400/2008, eli niin sanotulla koneasetuksella.

CE- dokumentaation sisältö

CE- merkinnän oikeuttavasta dokumentaation sisällöstä on vaatimuksia konedirektiivissä. Koneesta on luotava tekninen tiedosto, joka osoittaa, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. Tekninen tiedosto sisältää seuraavat asiat:

 • Yleiskuvaus koneesta
 • Koneen yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset sekä asianmukaiset kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi
 • Riskin arviointi
  • Luettelo olennaisista turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
  • Suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä
 • Käytetyt standardit ja tekniset eritelmät, joista käy ilmi mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat
 • Tekniset selosteet, joista ilmenevät testien tulokset, jotka on suorittanut joko valmistaja tai valmistajan taikka tämän valtuutetun edustajan valitsema laitos
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Puolivalmisteen osalta tarpeen mukaan liittämisvakuutus ja puolivalmisteen asianmukaiset kokoonpano-ohjeet
 • Tarpeen mukaan jäljennökset koneen tai muiden siihen liitettyjen tuotteiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksista
 • EY- vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miksi valita Enmac?

Enmacilla on pitkä kokemus CE- dokumentaatioiden laadinnasta. Enmac on laatinut vuosien saatossa CE- dokumentaatiota monenlaisiin kohteisiin ja koneisiin sekä nostoapuvälineisiin. Enmac laatii myös teräsrakenteiden CE – merkintään oikeuttavat dokumentaatiot sekä ATEX – arvioinnit ja niihin liittyviin CE – merkintöihin oikeuttavat dokumentaatiot.

Enmacin tekniseen suunnitteluun tai esimerkiksi kokonaistoimitusprojekteihin dokumentointi kuuluu aina osana projektia. Enmac voi myös suorittaa asiakkaan pyynnöstä erikseen CE-dokumentoinnin tai osa-alueita siitä, kuten esimerkiksi pelkän riskien arvioinnin.

Mitä dokumentointiprojektiin sisältyy

Dokumentointiprojekti aloitetaan tutustumalla kohteeseen ja sen ominaisuuksiin, vaatimuksiin sekä käyttötarkoitukseen. Kun edellä mainitut asiat ovat selvillä, tehdään riskien kartoitus. Kun riskit on tunnistettu, niille suoritetaan arviointi. Kun arviointi on suoritettu, voidaan toimenpiteitä vaativissa kohdissa aloittaa riskiä pienentävien tekijöiden määritys. Ensisijaisesti riskitekijät pyritään välttämään hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella. Jos tämä ei ole syystä tai toisesta mahdollista, määritetään kohteeseen tarvittavat suojaustoimenpiteet riskien välttämiseksi tai niiden pienentämiseksi hyväksytylle tasolle.

Riskien arviointi on vain yksi osa-alue CE- dokumentoinnin luomisessa. Kun kohde on selvillä ja sen vaatimuksiin sekä käyttötarkoitukseen on tutustuttu, aloitetaan muiden CE- merkintään oikeuttavien dokumenttien luominen. Dokumentointiin voi sisältyä laitteesta riippuen esimerkiksi seuraavia dokumentteja:

 • Yleiskuvaus kohteesta
 • Valmistuspiirustukset
 • Laskelmat esim. lujuus-, maanjäristys- ja virtauslaskelmat
 • Hydrauliikka – ja pneumatiikkakaaviot
 • Sähkökaaviot
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Riskien arviointi
 • ATEX – dokumentaatio
 • Painelaitteiden (PED) CE – merkintä dokumentaatio
 • Teräsrakenteiden CE- merkintään vaadittu EN 1090-1 mukainen dokumentaatio
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutus