9.1.2020

Miksi CE-dokumentaatio?

Voimassa olevan konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti koneet on CE- merkittävä. CE- merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on tehtävä, jos konetta koskeva direktiivi niin vaatii. CE- merkintä voidaan tehdä koneelle, vasta kun se täyttää direktiivin asettamat vaatimukset. Näiden vaatimuksien toteutuminen esitetään direktiivin mukaisella CE- dokumentaatiolla.

Konedirektiivi 2006/42/EY on laadittu EU:n tasolla koneturvallisuus säännösten yhtenäistämiseksi. Direktiivi on asetettu voimaan Suomessa valtioneuvoston asetuksella VnA 400/2008, eli niin sanotulla koneasetuksella.

CE- dokumentaation sisältö

CE- merkinnän oikeuttavasta dokumentaation sisällöstä on vaatimuksia konedirektiivissä. Koneesta on luotava tekninen tiedosto, joka osoittaa, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. Tekninen tiedosto sisältää seuraavat asiat:

 • Yleiskuvaus koneesta
 • Koneen yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset sekä asianmukaiset kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi
 • Riskin arviointi
  • Luettelo olennaisista turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
  • Suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä
 • Käytetyt standardit ja tekniset eritelmät, joista käy ilmi mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat
 • Tekniset selosteet, joista ilmenevät testien tulokset, jotka on suorittanut joko valmistaja tai valmistajan taikka tämän valtuutetun edustajan valitsema laitos
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Osittain valmiin koneen osalta liittämisvakuutus ja kokoonpano-ohjeet
 • Tarpeen mukaan jäljennökset koneen tai muiden siihen liitettyjen tuotteiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksista
 • EY- vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miksi valita Enmac?

Enmacilla on pitkä kokemus CE- dokumentaatioiden laadinnasta. Enmac on laatinut vuosien saatossa CE- dokumentaatiota monenlaisiin kohteisiin ja koneisiin sekä nostoapuvälineisiin. Enmac laatii myös teräsrakenteiden CE – merkintään oikeuttavat dokumentaatiot sekä ATEX – arvioinnit ja niihin liittyviin CE – merkintöihin oikeuttavat dokumentaatiot.

Enmacin kokonaistoimitusprojekteihin tekninen dokumentointi ja vaatimustenmukaisuuden osoittamien kuuluu aina osaksi projektia. Enmac voi myös suorittaa asiakkaan pyynnöstä koneen CE-dokumentoinnin koostamisen tai tehdä osa-alueita siitä, kuten esimerkiksi riskien arvioinnin.

Mitä dokumentointiprojektiin sisältyy

Dokumentointiprojekti aloitetaan tutustumalla kohteeseen ja sen ominaisuuksiin, vaatimuksiin ja käyttötarkoitukseen. Kun edellä mainitut asiat ovat selvillä, tehdään vaarojen kartoitus ja tunnistaminen sekä riskien vakavuuden arviointi. Riskien vakavuutta pienennetään ensisijaisesti hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella niin, että kone on luontaisesti turvallinen. Riskejä voidaan tämän lisäksi pienentää käyttämällä eri suojaustoimenpiteitä vaarojen välttämiseksi. Riskien arvioinnin yhteydessä myös määritellään mahdollisten jäännösriskien varalta tarvittavat henkilönsuojaimet, toimintaohjeet sekä ohje- ja varoitusmerkinnät.

Riskien arviointi on teknisen dokumentoinnin ensimmäinen ja tärkein vaihe sen osoittamiseksi, että terveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Riskien arvioinnissa saatujen tuloksia käytetään kohteen suunnittelun ja muiden teknisten dokumenttien lähtötietoina. CE-merkinnän edellyttämä tekninen dokumentointi sisältää kaiken sen dokumentoinnin minkä perusteella voidaan osoittaa, että riskin arviossa esiin nousseet turvallisuusvaatimukset tulevat täytetyiksi. Dokumentointiin voi sisältyä laitteesta riippuen esimerkiksi seuraavia dokumentteja:

 • Yleiskuvaus kohteesta
 • Valmistuspiirustukset
 • Laskelmat esim. lujuus-, maanjäristys- ja virtauslaskelmat
 • Hydrauliikka – ja pneumatiikkakaaviot
 • Sähkökaaviot
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Riskien arviointi
 • ATEX – dokumentaatio
 • Painelaitteiden (PED) CE – merkintä dokumentaatio
 • Teräsrakenteiden CE- merkintään vaadittu EN 1090-1 mukainen dokumentaatio
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutus