1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOISSA

Rekisterinpitäjä

Enmac Oy (Y-tunnus 1978796-6)
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
tietosuoja@enmac.fi
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere

2. REKISTERIN NIMI

2.1. Enmac Oy:n asiakastietorekisteri

3. REKISTERÖIDYT

3.1. Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA TARKOITUKSET

4.1. Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat:

 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan
 • Rekisteröidyn suostumus

4.2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • sopimusvelvoitteiden toteuttaminen
 • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • markkinointi
 • liiketoiminnan kehittäminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

5.1. Rekisteröidystä käsitellään esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja:

 • perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • maksamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

6.1. Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn organisaatiolta, kun rekisterinpitäjän asiakas ostaa tuotteita ja palveluita rekisterinpitäjältä, sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisen asiakassuhteen aikana.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

7.1. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille yksittäisessä tapauksessa kuten esimerkiksi silloin kun viranomaiset tai voimassa oleva lainsäädäntö näin velvoittavat.

7.2. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita ja kolmansia palveluntarjoajia. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjä varmistaa, että alihankkija käsittelee henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. SIIRROT EU:N JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

8.1. Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

9. SÄILYTYSAIKA

9.1. Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä tarvitsee tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

9.2. Henkilötiedot säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai työ- tai palvelussuhteessa rekisterinpitäjän asiakkaaseen. Asiakassuhteen katsotaan päättyneen, kun kaksi (2) vuotta on kulunut viimeisestä yhteydenotosta.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

10.1. Henkilötiedot säilytetään tietokannoissa ja tietojärjestelmissä, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja paljastumiselta. Tietokanta, jossa henkilötiedot säilytetään, on suojattu palomuurilla ja muita teknisiä keinoja hyödyntäen.

10.2. Oikeus rekisterin käyttöön on rajattu nimetyille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisemista.

11.2. Tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

11.3. Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

11.4. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään edellä kohdassa 1 tarkoitettuja yhteystietoja hyödyntäen.

12. OIKEUS TEHDÄ VALITUS

12.1. Mikäli rekisteröity pitää henkilötietojensa käsittelyä lain vastaisena, käsittelyä koskevan valituksen voi tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Anna meidän ratkaista ongelmasi

Ammattilaistemme vuosien saatossa kartuttama tietotaito on käytössäsi. Olemme valmiina, joten älä aikaile.

 

Ota yhteyttä