Tekniset rakenne- ja virtausanalyysit sekä simuloinnit ammattitaidolla

Enmacin asiantuntijapalveluihin kuuluvat vaativat tekniset rakenne- ja virtausanalyysit, lujuuslaskennat, simuloinnit, rakenneoptimoinnit sekä tekninen ongelmanratkaisu – laadukkaasti, tarkasti ja täsmällisesti. Ammattitaidolla tehtyjen teknisten analyysien ja simulointien avulla pystymme tehostamaan asiakkaidemme prosesseja, tuottamaan kustannussäästöjä sekä varmistamaan kohteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

 

Lujuuslaskenta koneille, laitteille ja rakenteille

Lujuuslaskenta varmistaa tuotteen turvallisuuden ja toiminnallisuuden sekä optimoi valmistuskustannukset. Tyypillisiä laskentakohteita ovat erilaiset liikkuvat koneet ja koneenosat, painelaitteet, kantavat rakenteet sekä komposiitti- ja muovirakenteet. Enmac tekee luotettavasti ja nopeasti tarkat ja staattiset tekniset rakenne-, stabiliteetti- ja lämmönsiirtoanalyysit.

Mitoituslaskelmat laitteille ja putkistoille

Ammattitaitomme painelaitteiden ja putkistojen mitoituslaskelmien tekemiseen pohjautuu asiantuntijoidemme monipuoliseen kokemukseen erilaisista painelaitteista. Vaativat FEM-tarkastelut ja kaavojen mukaiset mitoituslaskelmat tehdään aina voimassaolevien standardien mukaan.

Lämmönvaihtimille tarjoamme mekaanisen mitoituksen lisäksi myös lämpötekniset mitoitukset.

Virtauslaskennasta vahvuutta tuotekehitykseen

Virtauslaskennan avulla – virtauksia simuloimalla – tuotteen tai prosessin toimivuus voidaan arvioida ja optimoida jo suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa. Simulointi on nopeaa ja edullista sekä huomattavasti täsmällisempää kuin koetoiminnalla saatavat testaustulokset.

Simuloinnilla yksityiskohtiin

Simuloinnilla virtauskentästä saadaan yksityiskohtaisempi kuva kuin perinteisin keinoin mittaamalla. Virtauslaskennalla voidaan tutkia muun muassa tuotteen toimivuus nesteiden, kaasujen ja kemiallisten reaktioiden suhteen.

Virtauslaskennalla pystytään ennakoimaan koneen tai prosessin toimintaan vaikuttavien virtausten jakautumista, virtausnopeuksia, painehäviötä sekä lämmönsiirtoa. Samoin voidaan varautua vaativien ilmiöiden hallintaan, kuten tuulen ja aaltojen rakenteeseen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Kustannustehokasta turvallisuutta

Virtausten täsmällinen tunteminen tekee valmistettavasta tuotteesta turvallisen ja kestävän sekä materiaalioptimoinnin kautta myös kustannustehokkaan. Palvelemme asiakkaitamme vaativissa ongelmanratkaisua kaipaavissa haasteissa rohkeudella, luovasti ja ennakkoluulottomasti, löytäen haasteeseen asiakaskohtaisen optimaalisen ratkaisun.

Rakenteiden optimoinnilla suorituskykyä

Rakenneoptimoinnilla voidaan etsiä suorituskyvyltään tai valmistuskustannuksiltaan paras mahdollinen rakenne. Kohdefunktioina, muuttujina ja rajoitusehtoina voi olla erilaisia rakenteen fysikaalisia ominaisuuksia kuten lujuus, virtaus ja lämmönsiirto. Esimerkiksi rakenteen massa voidaan minimoida siten, että rakenteelle asetetut lujuus- ja jäykkyysvaatimukset täyttyvät. Optimoinnilla voidaan hakea rakenteen topologiaa, muotoa, ainevahvuuksia tai muita rakennetta kuvaavia muuttujia. Erityisesti 3D-tulostettavissa rakenteissa topologian optimointi on tärkeässä roolissa, jotta valmistusteknologiasta saadaan kaikki hyöty irti ja tulostuskustannukset saadaan minimoitua.

Tutustu tuotteisiimme

Nostoapuvälineet ja turvarakenteet räätälöityinä avaimet käteen ‑ratkaisuina.

Lujaa laskentaosaamista

Katso miten Enmacin asiantuntemus on valjastettu asiakkaidemme käyttöön.

Enmac – The Magic in Engineering

Vastuunkantava ja sitoutunut kumppani vaativaan mekaniikkaan.

Laadukasta ja toimivaa palvelua

Projektit toteutetaan sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä läpi projektin.

Ota yhteyttä